TERMENI ȘI CONDIȚII

GARANȚIA CALITĂȚII LUCRARILOR

Returnăm integral plata încasată pentru orice lucrare, dacă o eroare în prestația lucrării conduce la respingerea cererii de emigrare.

CERERE DE EMIGRARE reprezintă cererea pe care un candidat trebuie să o adreseze autorităților canadiene de imigrație pentru a obține aprobarea să emigreze în Canada.

PROCES DE EMIGRARE reprezintă succesiunea etapelor prin care trece cererea unui candidat de la inițierea demersurilor până la soluționare.

CONDIȚII DE EMIGRARE reprezintă ansamblul de cerințe impuse de autoritățile canadiene de imigrație pentru a aproba cererea de emigrare.

TESTARE reprezintă aprecierea modului în care caracteristicile candidatului corespund cerințelor de eligibilitate.

CERINȚE DE ELIGIBILITATE reprezintă ansamblul minim de cerințe necesar a fi satisfăcute de un candidat pentru a se justifica inițierea procesului de emigrare în Canada.

SELECȚIA reprezintă răspunsul favorabil primit în urma testării, prin care candidatul este invitat să inițieze procesul de emigrare (răspuns).

SERVICIU PENTRU EMIGRARE (serviciu) este fiecare din serviciile oferite de prestator în procesul de emigrare.

FIȘA DE COMANDĂ reprezintă cererea prin care un beneficiar comandă prestatorului să îi presteze serviciul/serviciile identificat/e în cerere.

BENEFICIAR este persoana al cărui nume apare înscris în fișa de comandă ca solicitant al serviciului.

PRESTATOR este entitatea care încasează valoarea serviciului.

TERMENI ȘI CONDIȚII reprezintă setul de definiții, instrucțiuni, drepturi și obligații ce reglementează relația între beneficiar și prestator.

REGULI DE COLABORARE

Prestatorul oferă, el însuși ori prin delegare, servicii necesare parcurgerii etapelor din procesul de emigrare.

Comanda unui serviciu se face de către beneficiar în scris, prin completarea, datarea, semnarea și transmiterea către prestator a unei cereri ce identifică serviciul comandat și tariful corespunzător (fișa de comandă). Tipul de servicii oferite și costul prestației fiecăruia sunt publicate în pagina internet a prestatorului. Serviciul ales de beneficiar a fi comandat și costul acestuia, vor fi distinct identificate în fișa de comandă pusă la dispoziție de către prestator.

Candidații pot alege să comande oricare din servicii individual sau în orice combinație. Candidații pot solicita serviciile pe rând, pe măsură ce parcurg etape în procesul de emigrare, ori în pachet, de la început. Nu toate serviciile sunt obligatorii pentru toți candidații ex. unii candidați nu sunt intervievați de autoritățile canadiene. Candidații ce au depășit etape pot sări direct la serviciile ce îi interesează.

Candidatul va completa, data, semna și transmite către prestator fișa de comandă. Candidatul va achita serviciul comandat și va comunica prestatorului dovada achitării. Dacă nu este altfel precizat în comunicarea între părți, prestatorul are termen maximum 14 zile lucrătoare pentru efectuarea serviciului, calculate de la primirea fișei și a confirmării încasării. La cererea candidatului, prestatorul îi transmite factura pentru serviciul la care se angajează. Prestatorul are dreptul de a refuza o prestație, iar în cazul în care un candidat a efectuat deja plata, prestatorul va returna candidatului suma incasata pentru serviciul refuzat.

Prestatorul va solicita beneficiarului acte și informații necesare realizării serviciului. Odată primite cele necesare, prestatorul va efectua ori delega efectuarea serviciului. Beneficiarul este conștient că lucrările se prestează în baza actelor și informațiilor transmise prestatorului, iar lipsa unor acte, omisiuni, informații incomplete, false ori care nu pot fi probate, pot afecta șansele unei soluții favorabile în soluționarea cererii beneficiarului.
Prestatorul poate sub-contracta entități pentru realizarea oricărui serviciu. Prestatorul va realiza prestațiile conform propriilor considerente bazat pe experienţa acumulată.

AUTORIZĂRI

Prestatorul este autorizat de beneficiar să comunice direct sau prin interpuși cu autoritățile canadiene de imigrație și cu alte entități ce intervin în procesul de emigrare. Prestatorul este autorizat de beneficiar să dispună de toate documentele emise de autorităţile canadiene precum și de documentele primite de la beneficiar. Actele ce fac parte din dosarul de emigrare nu se returneaza candidaților.

REGULI DE COMUNICARE

Comunicarea între părţi se face prin e-mail iar transmiterea de acte se face conform instrucțiunilor prestatorului: prin trimitere poștală recomandată/curier ori scanat, prin e-mail.

Întreaga comunicare privind cererea candidatului se poartă exclusiv în scris, prin e-mail.

Termenul de răspuns la solicitări este de max. 14 zile lucrătoare.

Adresa la care prestatorul primeşte corespondenţa, dacă nu e precizată altfel în comunicarea cu beneficiarul, este:

Parc 1 Dec., Nr.1, 410068, Oradea, BH, Romania. Adresa email a prestatorului este: office@viacanada.ro

Adresa beneficiarului este cea înscrisă în fișa de comandă.

Modificări intervenite ulterior în adresa de corespondenţă pe perioada derulării relației vor fi aduse la cunoștința celeilalte părți în termen de maximum 14 zile de la data producerii.

Comunicarea poștală care a fost trimisă de una din părţi la adresa celeilalte părţi, se consideră primită de partea căreia i-a fost destinată dacă partea ce face expediţia prezintă tichetul de recomandată înregistrat de un oficiu poştal.

Notificările/comunicările verbale nu se iau în considerare decât dacă sunt confirmate prin comunicare scrisă.

REGULI DE FACTURARE ȘI DE PLATĂ

Plata serviciului se face prin depunere în cont, virament bancar sau în numerar la oricare din locațiile identificate de prestator ca puncte de încasare. Termenul de scadență pentru plata unui serviciu nu va depăși 14 zile de la data la care beneficiarul a plasat comanda. Emiterea facturii reprezintă acceptul prestatorului de a presta serviciul solicitat în fișa de comandă în forma identificată în factură sub condiția încasării costului prestației în termenul de scadență.

În condițiile în care beneficiarul a plătit în termen și integral serviciul comandat, prestatorul este obligat să asigure executarea lucrării la valoarea indicată în fișa de comandă sau la echivalentul în lei al acesteia. Dacă valoarea serviciului este dată în altă valută, valoarea în lei va fi calculată utilizând cursul valutar de cumpărare a valutei comunicat de banca prestatorului la data plății sau cursul BNR, conform indicației prestatorului.

Serviciile de asistență și reprezentanță se vor factura în incremente de jumătăți de oră.

Factura se va comunica beneficiarului doar la cerere, în format electronic, la căsuța poștală electronică (e-mail) identificată în fișa de comandă; în lipsa unei adrese electronice, factura se va comunica în format imprimat la adresa poștală a beneficiarului identificată în fișa de comandă. Eventuale reclamaţii privind o prestație vor fi semnalate prestatorului în interiorul termenului de 14 zile de la executarea prestației. În caz că beneficiarul nu a reclamat până la expirarea acestei perioade, prestația se consideră irevocabil acceptată așa cum a fost executată.

Neîndeplinirea la termen a unei obligații dă dreptul părții prejudiciate de a solicita penalităţi de întârziere de 0,35% pe zi calendaristică, calculate zilnic pe valoarea restantă, până la îndeplinirea integrală a obligației. Penalităţile sunt considerate ca făcând parte din preţul serviciilor. Beneficiarul nu poate solicita penalități dacă nu a transmis prestatorului actele, informațiile ori altele necesare îndeplinirii prestației.

Prestația oricărui serviciu suplimentar și/sau repetarea prestației, se tarifează separat conform tarifelor prestatorului în vigoare la data noii prestații, respectiv data reluării prestației.

Orice plăţi aferente procesului de emigrare efectuate de beneficiar unei alte entități nu sunt deductibile din valoarea serviciilor comandate prestatorului.

OBLIGAȚIILE PRESTATORULUI

Prestatorul este obligat să presteze serviciul facturat în termenul comunicat beneficiarului și la valoarea indicată în fișa de comandă, în condițiile în care beneficiarul a achitat integral și la termen costul prestației.

OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI

Beneficiarul este obligat să îndeplinească acțiunile solicitate de prestator în termenele indicate de prestator și să furnizeze în mod sincer şi complet în termenele indicate de către prestator, informaţiile și documentele solicitate de prestator pentru prestarea serviciului comandat;

Beneficiarul se obligă să achite prestatorului serviciul comandat, la valoarea prevăzută în și în termenul ;

Beneficiarul se obligă să comunice prestatorului în termen de maxim 14 zile de la data producerii evenimentului, orice schimbare intervenită pe parcursul derulării relației cu prestatorul în situaţia sa familială, starea civilă, numărul membrilor familiei sale, în adresa sa de contact, în experienţa profesională a sa și/sau a partenerului său, în studiile şi calificările sale și/sau ale partenerului său, în starea financiară a sa și a familiei sale, a sănătăţii sale și/sau a membrilor familiei sale şi în cazierul judiciar al său și/sau al membrilor familiei sale. Beneficiarul este conștient că lucrarea comandată se prestează în baza actelor și informațiilor comunicate prestatorului.

PROTEJAREA PROPRIETĂȚII INTELECTUALE

Planul de integrare rămâne proprietatea intelectuală a prestatorului. Beneficiarul va utiliza planul doar în scopul pregătirii propriei acțiuni de emigrare. Utilizarea sub orice altă formă, transmiterea sa altei persoane, publicarea, postarea în mediul online a informațiilor conținute în planul de integrare ori a formatului acestuia obligă beneficiarul la plata de daune în favoarea prestatorului în valoare de șapte ori contravaloarea serviciului.

LIMITA DE RESPONSABILITATE

Prestatorul nu va fi răspunzător pentru situații rezultate în urma prestației nici pentru eventuale prejudicii invocate de beneficiar ca urmare a angajării serviciilor.

Responsabilitatea prestatorului este limitată la obligația de a presta serviciul pentru care a fost plătit, în bune condițiuni, la valoarea și în termenul comunicate beneficiarului.

ÎNCETAREA COLABORĂRII

Colaborarea încetează de la sine după îndeplinirea de către beneficiar și prestator a obligaţiilor asumate prin solicitarea respectiv acceptarea comenzii.

Colaborarea încetează și prin încetarea, exprimată sau nu, voită sau nu, din partea oricăreia din părţi, a îndeplinirii oricăreia din obligaţiile asumate. Părţile se obligă ca în situaţia în care relaţiile vor înceta înainte de sfârşirea îndeplinirii obligaţiilor asumate, beneficiarul să achite plăţile pentru serviciile ce îi vor fi fost deja prestate până la data încetării relaţiilor, iar prestatorul să finalizeze serviciile pentru care va fi fost deja plătit, în condiţiile în care beneficiarul i-a furnizat cele necesare pt. îndeplinirea acestor servicii. Termenele pt. îndeplinirea obligaţiilor rămân, şi în aceste situaţii, cele stabilite pt. fiecare obligaţie. Depăşirea termenelor dă dreptul părţii prejudiciate să solicite penalizările prevăzute. Sumele deja achitate de beneficiar nu se vor rambursa însă prestatorul va fi obligat la prestarea integrală a serviciilor achitate.

Data încetării relaţiilor se consideră: a 31-a zi după data primirii de către una din părţi a înştiinţării privind încetarea relaţiilor contractuale, emisă de cealaltă parte, sau a 31-a zi după data la care obligaţia a devenit scadentă.

REGULI DE SOLUȚIONARE A LITIGIILOR

Orice neînţelegere privind termenii și condițiile colaborării sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestora vor fi rezolvate pe cale amiabilă de părți. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, plângerile vor fi adresate instanţelor competente din localitatea Oradea, BH, România.

REGULI DE CONFIDENŢIALITATE

Informaţiile privind termenii și condițiile ce reglementează relația dintre părți, incluzând sumele şi sistemul de plăţi sunt confidenţiale şi nu vor fi divulgate de către nici una din părţi unei terţe persoane, fără acordul scris al celeilalte părţi. Interdicţia îşi pierde valabilitatea doar în fața autorităților, în cazul unui litigiu între părţi. Părţile convin ca prestatorul să poată utiliza datele clientului în scopuri publicitare.

PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Prin acceptarea Termenelor și Condițiilor de colaborare, beneficiarul/clientul/candidatul își dă acordul pentru a i se colecta și prelucra date cu caracter personal ce pot duce, direct ori indirect, la identificarea sa. Odată cu completarea formularelor, transmiterea datelor și actelor către prestator, beneficiarul își dă acordul ca prestatorul să utilizeze aceste date și acte în realizarea selectiei si, daca e cazul, ulterior in realizarea procesului de emigrare. Prestatorul se obligă să respecte prevederile GDPR privind protecția datelor personale ale candidaților. În acest sens, prestatorul va folosi datele personale doar în scopul execuției serviciilor comandate. Prestatorul nu va vinde datele personale ale candidaților. Candidații sunt însă conștienți și, prin plasarea comenzii pentru oricare serviciu, acceptă că datele lor personale pot fi comunicate autorităților și altor părți implicate în procesul de emigrare, lucru necesar pentru a face posibilă realizarea acestui proces. Prestatorul poate utiliza date personale ale candidatului în scop publicitar, doar cu acceptul candidatului.